Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
groot genoegea scheppen, als ze zelf niet van vernuft mis-
deeld zijn; in het tegenovergestelde geval, laten ze zich zoo
veel voorstaan op het voorregt aan zulk een gezelschap ded
te nemen, dat ze bespottelijk trotsch worden. Toch moet
men dergelijke kringen met mate en oordeel bezoeken. Ver-
nuft is vaak een slechte aanbeveling; de menschen over het
algemeen zijn even bang voor een vernuftig mensch in gezel-
schap, als de vrouwen voor een geweer, omdat ze vreezen
dat het van zelf af zal gaan eu hun eenige wonde toebren-
gen. Dergelijke mcnschen zijn echter wel waardig dat men
hunne kennismaking zoekt en met hen omgang heeft; maar
niet met uitsluiting van anderen, of zoo, dat de andere
menschen denken, dat men alleen hun gezelschap zoekt. Tracht
vooral omgang te hebben met menschen die hooger staan dan
gij, want dan rijst gij evenveel, als gij daalt wanneer gij
omgaat met menschen die beneden u zijn. AVanneer ik zeg
menschen boven u, meen ik geenzins met betrekking tot
hunne geboorte, maar met betrekking tot hunne verdiensten
en de mate acliting die zij van de wereld genieten.
Er beslaan twee soorten van goed gezelschap, het eene dat
men de beau monde noemt, en zamengesteld is uit menschen
die toegang hebben tot het hof en tot de genoegelijkheden
van het leven ; het andere bestaat uit zulken, die zich onder-
scheiden door eene of andere bijzondere verdienste, of die
iu eene of andere kunst of wetenschap uitmunten. Schuw
evenzeer dat lage gezelschap, dat in iedere beteekenis van
liet woord laag is, laag in rang, laag in geest, laag in ma-
nieren, en zonder zweem van verdiensten. IJdelheid, die
bron van tallooze dwaasheden en van enkele onzer ondeug-
den , heeft menigeen tot gezelschap doen afdalen, dat vèr
beneden hem is, iu de hoop dat hij daar de eerste wezen
zou. Daar sclirijft hij de wet voor, wordt toegejuiclit en be-
2