Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
GEZEIBCUAP.
De zekerste weg om goede indrukken te verkrijgen is vooral
goede gezelschappen te bezoeken bij ons eerste verschijnen in
de wereld. Goed gezelschap bestaat gewoonlijk (hoewel niet
geheel) uit menschen van hooge geboorte, rang en karakter,
of die uitmunten in kunsten en wetenschappen. In zulke
fatsoenlijke gezelschappen kan men het beste den goeden toon
en goede manieren aanleeren, omdat ze stilzwijgend gedrags-
regels aangeven, die men als wetten beschouwen mag, al
worden die niet door eenige regtbank uitgesproken of bekrach-
tigd.
Een gezelschap menschen van den eersten stand {liaute vo-
lée) kan men eigenlijk, in den waren zin des woords, niet
// een goed gezelschap" noemen, tenzij 't, het als zoodanig
erkende fatsoenlijke gezelschap van de plaats zij; want men-
sehen uit den eersten stand kunnen even zot, slecht opgevoed
en nietswaardig zijn , als personen uit de laagste klassen.
Een gezelschap geheel zamengesteld uit menschen van la-
gen stand, al hebben die verdiensten en bekwaamheden, kan
nooit zijn hetgeen men noemt »goed gezelschap"; bezoek
daarom dergelijke kringen niet te veel, maar minacht ze nooit.
Een gezelschap geheel bestaande uit geleerden, hoewel zeer
eerbiedwaardig, is niet wat men noemt »goed gezelschap";
omdat deze personen, die maar weinig in de wereld verkee-
ren , slechts bij uitzondering hare gemakkelijke en beschaafde
manieren hebben. Indien wij in de gelegenheid zijn, om een
deel daarvan uit te maken, is het goed, dat men ze tusschen
beide bezoekt omdat wij door dit verkeer in andere gezel-
schappen meer geacht worden.
Een gezelschap alleen bestaande uit erkende vernuften en
dichters, is zeer aanlokkend voor jonge menschen, die daarin