Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
114
maakt, dat wij medelijden hebben met het ongeluk van an-
deren en dat wij hen helpen ; zij maakt, dat wij regtvaar-
digheid en goede orde in de maatschappij bevorderen en
werkt iu het algemeen mede aan al, wat tot het wezenlijke
heil der menschheid betrekking heeft. Zij geeft aan ons zel-
ven , een inwendig heil en eene zelfvoldoening, die niets
anders ons geven kan, en waarvan niets ons berooven kan.
Alle andere voordeelen hangen evenzeer van anderen als van
ons zelven af. Rijkdom, magt, en grootheid, kunnen ons
door het geweld of de onregtvaardigheid van anderen ont-
nomen worden, of door onvermijdelijke toevallen; maar deugd
hangt alleen van ons zelven af, niemand kan haar ons
ontrooven. Ziekte kan ons al het vermaak van het leven
ontnemen; maar zij kan ons de deugd niet ontnemen, noch
de zelfvoldoening die zij ons doet gevoelen. Een deugdzaam
mensch vindt in al de ongelukkige omstandigheden van het
leven, altijd eene innerlijke genoegdoening en verpozing,
die hem gelukkiger maken dan eenig ander slecht mensch
kan zijn met al de andere voordcelen van het leven. Indien
iemand door valsehheid, onregtvaardigheid cn onderdruk-
king, groote magt en rijkdommen verworven heeft, kan hij
er geen genot van hebben, omdat zijn geweten hem kwellen
zal en hem steeds de middelen verwijten zal, waardoor hij
ze verworven heeft. De stem van zijn geweten zal hem zelfs
uiet gerust laten slapen; maar hij zal droomen van zijne mis-
daden ; en over dag, als hij alleen is en tijd tot denken heeft,
zal hij zich niet op zijn gemak en zwaarmoedig gevoelen. Hij
is bevreesd voor alles; want hij weet dat het mensehdom
hem moet haten, hij heeft rede om te gelooven dat zij hem
kwetsen zullen als zij kunnen. Daarentegen, al is een deugd-
zaam mensch nog zoo arm en ongelukkig, zal altijd zijne
deugd zijne eigene belooning zijn en hem verpoozing geven