Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
zekere mate, voor dien tijd alle andere onderwerpen uit zijnö
gedachten weet te bannen, is ongeschikt voor zaken en voor
viitspanning. Indien iemand op een bal, een souper of een
pleizierparlij, bij zich zelv' een vraagstuk van Eüclides op-
lost, zal hij een onaangename gast zijn en eeu droevige fi-
guur maken in 't gezelschap; of als hij in zijne studeerkamer
bezig met de oplossing van een ^/oZite^z aan een denkt,
ben ik geneigd te gelooven dat hij een annzalig meetkun-
sténaar wezen moet.
Er is tijd genoeg voor iedere bezigheid in den loop van
den dag, indien gij slechts een ding te gelijk doet: maar er
is geen tijd genoeg in een jaar, als gij twee dingen te ge-
lijk wilt doen.
Deze gestadige en onverdeelde aandacht bij ieder onder-
werp dat u bezig houdt, is een zeker teeken van een opge-
klaard verstaiid; evenzeer acht ik gejaagdheid en omslag
voor onbedriegelijke kenteekcnen van een zwak en weifelend
gemoed.
't Is maar al te waar, dat zonder oplettendheid niets kan
gedaan worden, want gebrek aan oplettendheid (eigenlijk
gebrek aan gedachte), is of onuoozelheid of dwaasheid. Gij
moet niet alleen uwe aandacht vestigen op iedere zaak, maar
moet zoo vaardig wezen met uwe oplettendheid, dat gij te
gelijk al de personen waarneemt die zich in een vertrek be-
vinden, dat gij hunne bewegingen, blikken en woorden nagaat,
en dit moet gij doen zonder ze aan te staren of tc doen
blijken dat gij ze gadeslaat. Deze spoedige en onopgemerkte
opmerkingen zijn van het uiterste belang in het leven. Men
moet trachten die met zorg te verkrijgen; want afgetrokken-
heid, die gedachteloosheid verraadt en gebrek aan oplettend-
heid op hetgeen er voorvalt, doet iemand gelijken op een
onnoozele of een gek, waarin ik eigenlijk geen verschil zie.