Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
10(3
mond, maar weinigen betrachten ze. Ieder gek, die zijnen
geheelen tijd verkwist met niets te doen, gebruikt dikwijls
de eene of andere vaste magtspreuk om te bewijzen, hoeveel
waarde de tijd heeft en hoe spoedig die vervliegt. Ieder
zonnewijzer in geheel Europa is meestal versierd met het
eene of andere vernuftige opschrift hierop betrekking heb-
bende; zoodat niemand zijnen tijd verslingert zonder dikwijls
Ie hooren en te zien, hoe noodzakelijk het is dien goed te
besleden, en lioe onherroepbaar hij is wanneer hij eens ver-
loren is. Jonge menschen zijn geneigd te denken, dat zij
genoeg tijd voorfianden hebben, om gerust er van te kunnen
verslingeren zoo veel zij willen en dat zij nog genoeg over
liouden ; even zoo als groote fortuinen dikwijls menschen
verleid hebben tot kwistige overdaad. Maar al deze verma-
ningen zijn nutteloos, daar waar geen grondslag bestaat van
gezond verstand en rede genoeg, om ze zelve in tc boezemen
liever dan om ze te ontvancren.

luiheid.
Dc tijd is kostbaar, het leven kort, en gevolgelijk mag
geen oogenblik verloren gaan. Menschen van gezond verstand
weten, hoe zij het meest partij vau hunnen tijd kunnen trek-
ken en gebruiken dien geheel of voor zaken of voor ver-
maken; nooit zijn zij zonder iets te doen, maar steeds bezig
of in vermaken of in studie. Het is een algemeene regel,
dat ledigheid de moeder der ondeugd is. ïlet is evenwel
zeker dat luiheid de eigenschap van gekken is; niets is zoo
verachtelijk als een droomcr. Cato , de censor, ccn ver-
standig en deugdzaam Romein, zeide gewoonlijk, dat er
maar drie daden in zijn leven waren waar hij berouw over