Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
godsdiexst.
Dwalingen en misvattingen, hoe groot ook, wanneer het
meeningen betreft, moeten ons medelijden wekken, als zij
opregt gemeend zijn; men moet ze niet bestraffen of er over
lagehen. Met de blindheid van het verstand moet men even
veel medelijden hebben als met de blindheid der oogen; en
het is noch belagchelijk noch misdadig indien iemand door
een van beiden van het pad afdwaalt. De christelijke liefde
gebiedt ons, te trachten hem het regte spoor te doen we-
dervinden, door .bewijsgronden en overtuiging; maar de
christelijke liefde verbiedt ons te gelijker tijd om hem te
straffen of hem om zijn ongeluk te bespotten. Ieder menseh zoekt
naar de waarheid. God alleen weet wie die gevonden heeft.
Het is onregtvaardig om mensehen te vervolgen, en onge-
rijmd om hen te bespotten over hunne verschillende begrip-
pen, de vrucht der overtuiging van bmne rede. Hij, die
eenen leugen vertelt of iets leugenachtigs doet, is schuldig,
niet hij, die eerlijk en opregt den leugen gelooft.
Het voorwerp van alle openbare vereering in de geheele
wereld is hetzelfde; het is dat groote Eeuwige Wezen, dat
alles geschapen heeft. De verschillende wijzen van verecring
zijn in geenen deele onderwerpen van bespotting. Iedere
gezindheid denkt dat de hare de beste is; ik ken geen' on-
feilbaren regier in de geheele wereld, die beslissen kan,
welke de beste is.
den tijd gebeuiken.
Hoe weinig denken wij aan de waarde van den tijd en aan
het gebruik, dat wij er van maken! Ieder heeft ze in den