Boekgegevens
Titel: Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Auteur: Chesterfield, ...
Uitgave: Haarlem: J.J. van Brederode, 1855
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2716
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200423
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Etiquette, Deugden, Brieven (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lord Chesterfield's Lessen van wellevendheid of Wenken voor zijnen zoon, bij zijne intrede in de wereld; naar het Engelsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
een gezond en wel doordaeht oordcel to kunnen vellên;
laat geen ipse dixit op uw verstand drukken, uwe daden
besturen, of uw gesprek bepalen. Wees vroegtijdig, wat gij
anders te laat zoudt wenselien geweest te zijn. Raadpleeg
uwe rede ter juister tijd; ik zeg niet dat zij altijd blijken
zal een onbedriegelijke gids te zijn, want de menschelijke
rede is niet onfeilbaar; maar gij zult merken, dat zij de
minst dwalende gids is, die gij kunt volgen. Boeken en
gesprekken kunnen haar behulpzaam zijn, maar neem niets
blindelings en zonder onderscheid aan; beproef beide door
dien besten bestierder dien God ons gegeven heeft om ons
te leiden, de rede. Ontwijk va^i al de moeiten die men
heeft njet met zoo velen, die van 'te denken. De groote
menigte uit het mensehelijk geslacht kan men naauwelijks
denkend noemen; hunne begrippen zijn meest allen aange-
nomen ; in het algemeen geloof ik dat het zoo beter is; daar
zulke algemeene vooroordeelen meer tot de orde en rust toe-
brengen , dan hunne eigene, afgescheidene redeneringen zouden
doen, ongekweekt en onverbeterd zoo als zij meest zijn.
Plaatselijke vooroordeelen hebben alleen vat op de groote
menigte uit het mensehelijk geslacht, en drukken niet op
de gekweekte, geoefende en nadenkende verstanden; maar
dan bestaan cr nog begrippen die even vaisch, maar niet
zoo tastbaar ongerijmd zijn, die onderhouden worden door
mensehen van helder en verbeterd versland, alleen uit gebrek
van dc noodzakelijke moeite om cr in door te dringen, de
noodige oplettendheid om te onderzoeken, en het vereisehte
doorzigt om de waarheid te bepalen. Tegen deze vooroor-
deelen wensch ik dat gij waken moogt, door eene mannelijke
oefening cn oplettendheid van uw redegevend vermogen.