Boekgegevens
Titel: Liedjes voor school en huis: in noten- en cijferschrift
Auteur: Bruining, H.; Halbertsma, T.E.
Uitgave: Dockum: A. Schaafsma, na 1891 *
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2521
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200404
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Kindergedichten (teksten), Muziekwerken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Liedjes voor school en huis: in noten- en cijferschrift
Vorige scan Volgende scanScanned page
t
Waar men evengenoemde methode volgt, kan dit moeielijk
anders zgn: het stukje wordt na eenigen tgd van het bord en
door andere liedjes uit het geheugen der kinderen gewischt, hoe
goed het ook behandeld was.
Ware het in een bundeltje mee in den huiselijken kring geno-
men, waar dikwgls veel meer liefde voor den zang schuilt, dan
men denkt, het ware herhaald en het eigendom der leerlingen
gebleven, 't Is waar, de kosten van onderwijs zouden met enkele
guldens verzwaard worden, maar — men klaagt zooveel over
slecht volksgezang en — men doet zoo weinig.
In de hoop, dat dit werkje, al zy het slechts hier en daar, aan
den huiselgken haard zal komen, heb ik ook die stukjes, welke
voor de laagste klassen bestemd zijn, tweestemmig gezet, ver-
trouwende , dat goed onderwezen oudere broedei's en zusters de
jongere zullen begeleiden.
Gedachtig aan hetgeen in dit opzicht in mijne kinderjaren ge-
schiedde, geloof ik, dat zulk eene verwachting niet tot de on-
bereikbare idealen behoeft gerekend te worden.
Bij het waardeerende woord, den Heer Bruining in den aanhef
toegebracht, is het hier de plaats den Heer B. Kwast te Leeuwarden
mynen dank te betuigen voor zijne op- en aanmerkingen. Ik doe
zulks bg dezen, en houd mg voor verdere opmerkingen aanbevolen.
Ternaaud, Febr. 1888. T. E. HALBERTSMA.
Voorbericht voor den tweeden druk.
opdat in scholen, in welke men bij het zangonderwys de
methode Galin-Paris-Chevé volgt, deze liedjes ook dienst zouden
kunnen doen, is op verzoek van den uitgever onder het noten-
het cijferschrift gevoegd.
Behalve dat enkele drukfouten zyn verbeterd en N". 16 is
gewijzigd naar het voorbeeld, dat de Heer Dan. de Lange gaf
in de muzikale kroniek van het »Nieuws van den Dag'' van
17 Januari 1890, verschilt deze druk overigens niet van den eersten.
Dat hg een even gunstig onthaal vinde als zijn voorganger!
Teknaard, 23 Febr. 1891. H.