Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT.
Bij voortduring geniet dit werkje in ruime mate de gunst van
de Nederlandsche onderwijzers in moederland en koloniën.
Tegenover die welwillende begunstiging zou H van mijnen kant
al weinig voegzaam en „snood ondankbaar" zijn, indien ik niet
aanhoudend mij beijverde om het boekje steeds te houden op de
hoogte van den tijd en partij te trekken van de nieuwste uitkom-
sten op aardrijkskundig gebied. Ook bij H bezorgen van dezen
derden druk heb ik mij daarop met nauwgezetheid toegelegd,
ofschoon de wijzigingen ditmaal niet van zooveel beteekenis zijn
als in den tweeden druk. Mocht ik toen met bijzondere erkente-
lijkheid de namen vermelden van de H. H. Gualth. Kolff, prof.
V. d. Lith en R. R. Rijkens, wegens 't verstrekken van zeer
gewenschte en gewaardeerde op- en aanmerkingen, thans heeft
ook de hoogleeraar Veth, wiens algemeene kennis van Nederl.-
IndiS zeker ongeëvenaard mag heeten en die wel de moeite heeft
willen nemen mij te wijzen op eenige nog in den tweeden druk
overgeblevene min juiste voorstellingen in de beschrijving van
Nederl.-Indië, aanspraak op den hijzonderen dank van mijne uit-
gevers en van mij.
Gron., 27 Nov. 1875. Br.
In een schoolboek zijn veranderingen in herdrukken niet ge-
wenscht, doch die onwenschelijkheid mag sommige hoognoodige
aanvullingen en, wat hij een aardrijkskundig leerboek altijd
voorkomt, noodzakelijke verbeteringen niet in den weg staan.
Zoo goed mogelijk heb ik bij H bezorgen van dezen negenden druk
het eene gedaan en het andere in H oog gehouden.
Gron., 25 April 1882. Br.