Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bij NOORDHOFF & SMIT te Groningen verscheen mede:
De tweede, vermeerderde en verbeterde druk van den
KLEINEN SCHOOLATLAS,
in royaal kwarto formaat
bevattemde
16 GEKLEURDE KAARTEN,
dook
F. BRUINS,
Leer aar aan de Uijles-Kweehschool te Groningen.
Prijs 60 cent.
De prijs van 10 exemplaren in eens besteld, is f5.00.
Menigmalen werd ons door onderwijzers de wensch kenbaar gemaakt
naar een goeden en tevens goedkoopen schoolatlas ten behoeve dier vele
Nederlandsche volksscholen, welke bij het onderwijs in de aardrijkskunde
zich moeten bepalen tot de behandeling van Nederland en Nederlandsch-
Indië. Wij meenen aan dat verlangen niet beter te kunnen voldoen dan
door de uitgave van de verzameling der 16 hieronder vermelde kaarten,
die wij onder den titel van „KLEINE NEDERLANDSCHE SCHOOLATLAS" voor
den geringen prijs van 60 ets. (bij 10 stuks ƒ 5,00) verkrijgbaar hebben gesteld.
Wij vleien ons, dat deze uitgave ten volle zal kunnen voorzien in de behoeften
van zulke scholen, die in het aardrijkskundig onderwijs zich de bovenge-
noemde beperking moeten opleggen. Voor eene grondige degelijke behan-
deling van Nederland en Nederlandsch-Indië zal de „Kleine Nedee-
landsohe ScHOOLATLAs" alles geven, wat men met het oog op de tegen-
woordige methode van aardrijkskundig onderwijs billijkerwijze verlangen
kan, en tevens zal men in den atlas nog een viertal kaarten ontvangen,
geschikt om het onmisbare verband aanschouwelijk te maken tusschen de
behandelde deelen en het groote geheel, waartoe zij behooren: het na-
tuurlijk verband tusschen Nederland met Nederlandsch-Indië en Duitsch-
iand, Europa, de geheele Aarde.
In 't bijzonder wijzen wij op het voordeel, dat op de provincie-kaarten
van Nederland de verschillende grondsoorten uitvoerig zijn aangewezen,
zoodat voor iedere belangrijke plaats in ons vaderland terstond nit de kaart
kan worden afgeleid »1 datgene, wat met den aard van den bodem in
verband staat.