Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1882
9e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2491
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200397
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-104
plaatselijk bestuur verklaren, burgen te willen worden, en wanneer zij vijf
jaren na deze verklaring den burgereed hebben afgelegd.
Het huis der representanten kiest zelf zijnen voorzitter {speaker \
de vice-president der Vereenigde Staten is ambtshalve voorzitter van den
senaat, waarin hij eene beslissende stem heeft. De senaat is tevens bet h ooge
hof van aanklacht tegen staatsambtenaren. Een aangeklaagde wordt voor
schuldig gehouden, als der stemmen tegen hem zijn. Hij wordt dan afge-
zet, en de senaat kan hem ongeschikt verklaren ooit weder een staatsambt te
bekleeden. Bovendien kan hij dan verder aan het oordeel van den gewonen
rechter worden onderworpen. Ook tegen den president der Vereenigde Staten
kan bij den Senaat eene aanklacht worden ingediend; maar in dat geval neemt
niet de vice-president der Unie, maar de president van het hooggerechtshof
der Vereenigde Staten in den senaat het voorzitterschap waar. Het congres
komt alle jaren op den eersten maandag in Deo. bijeen en wordt geopend met
eene boodschap van den president. Geen lid van het congres mag een staats-
ambt bekleeden. Als een wetsontwerp door de beide huizen vau het congres
is goedgekeurd, wordt het gezonden aan den president. Üeze kan het goed-
keuren of met zijne aanmerkingen terugzenden; stemmen dan in beide huizen
der leden er voor, dan wordt het ontwerp toch tot wet verheven, en de
president moet de wet uitvoeren
De president (thans de heer Chester Arthur) wordt om de vier jaar gekozen; de
aftredende is terstond herkiesbaar. De verkiezing van den president geschiedt
als volgt. In eiken staat worden door de burgers zooveel kiezers benoemd,
als die staat leden naar het congres zendt (senatoren en representanten te
zamen genomen). De kiezers stemmen met gesloten briefjes over de keuze van
den president en ook van den vice-president. De uitslag der verkiezing wordt
te Washington opgemaakt. Heeft geen der candidaten de vereischte meerder-
heid , dan benoemt het huis der representanten den president uit de drie can-
didaten, welke de meeste stemmen verkregen; in dit geval brengt elke staat
slechts éene stem uit. Indien geen der candidaten voor de waardigheid van
vice-president de vereischte meerderheid heeft, dan wordt hij gekozen door den
senaat uit de twee candidaten, welke de meeste stemmen verkregen. Presi-
dent en vice-president moeten ten minste 35 jaren oud en 14 jaren in
het bezit van het burgerrecht zijn. De president geniet een jaarlijksch inkomen
van 25 000 dollars en bewoont het Witte huis {Wkite-house) te Washington.
De vice-president, die jaarlijks 8000 dollars trekt, wordt president bij overlij-
den of ontstentenis van den president voor den afloop zijner ambtsbediening;
in dat geval verkiest men eeu nieuwen vice-president. De president benoemt
zijne ministers {secretaries = geheimschrijvers) in overleg met den senaat.
De regeeringen der afzonderlijke staten zijn naar het voorbeeld van de
algemeene regeering der Unie ingericht. Elke staat heeft eenen gouverneur,
een huis van representanten en eenen senaat. De wetten en verordeningen der
afzonderlijke staten mogen niets bevatten, wat met de algemeene landswetten
in strijd is; niettemin bezitten de staten in hunne bijzondere aangelegenheden
eene groote mate van zelfstandigheid.