Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
dering (in de Padangsche Bovenlanden bijv.): overigens heft de regeerin;* in
die Bnitenbezittingen hier landrente, daar hoofdgeld, elders marktgeldrn,
overal zout- en opiumbelasting, enz.
In 18.0 is eene nieuwe Indische akkkerwet tot stand gekomen. Volgens
deze wet zullen Europeanen en O I. ingezetenen stukken woesten grond voor
tijd van 75 jaren in erfpacht kunnen verkrijgen; kleine stukjes grond zullen
zij ook vau de regeering kunnen koopen. Waar de inlanders het verlangen,
kan OEder zekere voorwaarden het gemeenschappelijk grondgebruik vervangen
worden door particulier grondbezit.
Eenige cijfers uit de Indische begvooting voor 1877 mogen een denkbeeld
geven van de belangrijkheid der voornaamste inkomsten in Ned, Indië. De
hoeveelheid gouvernementskoSie, in Nederland te verkoopen, wordt daar ge-
raamd op 830 000 pikols, tegen ƒ 0.94 het KG, De hoeveelheid Banka-tin,
waarvan de geheele opbrengst in Nederland wordt verkocht, wordt begroot op
70C00 piküls, tegen 45 gld. de 50 KG. De „Billiton Maatschappij" moet
jaarlijks als pachtschat aan het gouvernement een gedeelte van de opbrengst harer
mijnen afstaan: het bedrag daarvan wordt voor 1878 geraamd op 18U0 pikols,
tegen ƒ 44 de 50 KG.
De raming voor den verkoop van koffie in Indië is ruim 11 mill. gld.
De inkomsten uit de suikercultuur worden op ruim 4 mill. gld, geraamd.
De opbrengst der landrente wordt begroot op 15 mill. gld., de opiumpacht
op ruim 13 mill. gld,, de zoiitbelasting op 6 mill. gld. en het bedrog der
invoerrechten insgelijks op 6 mill. gld.
Alle inkomsten worden begroot op bijna 144 mill. gld , alle uitgaven op bijna
ISJ- mill. gld., zoodat er gerekend werd op een batig slot van ruim 10 mill. gld.
§ 7. Be Handelmaatschappij. Bij de oprichting der H.M. (in 1824)
bleef wel de vaart op O. I. voor alle Nederlandsche schepen open-
gesteld, maar de maatsch. verkreeg allengs het iiitslnitend voorrecht
(in 1840 bij de wet bekrachtigd), om alle producten, welke in Indië aan
de regeering werden geleverd, tegen cene bepaalde vergoeding
uaar het moederland over te brengen (consignatie-stelsel I). Ook
werd aan de Maatscliappij het uitsluitend voorrecht van overbren^
ging van troepen uit Nederland naar indië gewaarborgd. Bij de
vernieuwing vau het octrooi der Maatschappij (in 1853) werd
bepaald, dat tot aan het einde van 1874 alle koflie, suiker,
indigo en specerijen, welke in Indië aan de regeering werden
geleverd, door tusschenkomst der Maatschappij op de Nederland-
sche markt zouden worden bezorgd, met uitzondering alleen van
een zeker gedeelte dier producten, dat in Indië zelf wordt ver-
kocht. In 1874 is er eene nieuwe overeenkomst tusschen den