Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bij P. NOORDHOFF & M. SMIT te Groningenj is mede verschenen:
HET BEELD DER AARDE. Volledige Nederlandsche
Schoolatlas in 43 gekleurde kaarten, door F. BRUINS,
Tweede, veel vermeerderde druk. Prijs f i,90, franco per
post f 2,00.
VOORBERICHT,
De kenmerkende grondlijnen, de meest sprekende trekken van 't
gelaat der aarde zoo scherp en krachtig mogelijk te doen uitkomen door
lijnen zoo eenvoudig als met de algemeene waarheid van uitdrukking
maar eenigszins bestaanbaar is, dit stond bij *t ontwerpen en teekenen
der schetskaarten voor dezen SGHOOLatlas op den voorgrond. Waar-
heid van voorstelling in groote, algemeene trekken; détail-studie weer te
geven in duidelijke algemeene voorstellingen: hierm ligt immers de juiste
opvatting van 't begrip »Schoolatlas."
Bij de bewerking van alle kaarten Js steeds in de eerste plaats gedacht
aan de behoeften der NEDERLANDSCHE voilTsschool. Nederlandsche
toestanden, Nederlandsche belangen en behoeften, Nederlandsche her-
inneringen ook, zijn dus meer dan gewoonlijk bedacht. In een »Neder-
landschen Schoolatlas*' mocht het wel niet anders zijn.
De aardriikskunde is een geheel. Een volledige schoolatlas der nieuwere
aardrijkskunde ten dienste van 't volksonderwijs dient dan ook zoo te zijn
ingericht, dat hij kan voldoen aan alle eischen, welke met betrekking
tot het onderwijs in de aardrijkskunde aan de volksschool billijkerwijze
mogen worden gesteld. Zal nu een Nederlandsche schoolatlas »volledig"
mogen heeten, dan behooren de kaarten van Nederland en zijne kolo-
niën er met zooveel uitvoerigheid in voor te komen, als, in verhouding
tot het geheel, voor Nederlanders noodzakelijk is te achten; een afzon-
derlijke schoolatlas voor de aardrijkskunde van Nederland wordt zoo-
doende van zelf overbodig.
Yoorbericht Yoor den tweeden druk.
Auteur en Utgevers wisten hunne erkentelijkheid voor de buitengewoon
gunsli;?e ontvangst van dezen SCHOOLATLAS niet beter te kunnen be-
tuigen dan door het aanbrengen van verbeteringen en uitbreidingen op
groote schaal. Niet éene kaart in den geheelen Atlas , of ze heeft min
of meer belangrijke veranderingen ondergaan, welke den deskundige
spoedig in 't oog zullen springen, al ontsnappen ze ook den oppervlakkigen
beschouwer; vele kaarten (waaronder de provincie-kaarten van Nederland)
zijn geheel nieuw bewerkt, terwijl voor Natuurkundige Aardrijkskunde,
voor Geologie en Ethnogiaphie verscheidene kaarten zijn bijgevoegd,
welke in den eersiea druk geheel niet voorkwamen, of voor zooverre er
werden gevonden, thans geheel omgewerkt en verbeterd verschijnen.
Was de eerste druk hoofdzakelijk bestemd om in aansluiting bij het
aardrijkskundig leerboekje »Driemaal den Aardbol om!" te worden ge-
bruikt, de tweede druk bindt zich niet zoo angstvallig aan een enkel
leerboek: in 't bijzonder evenwel heeft het plan van een nieuw leerboek