Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scanScanned page
BEOORDEELINGEN.
De Asser Courant van den 23 Deo. 11. zegt: 1. Driemaal den aardbol om:
(Aardrijkskunde voor de Volksschool). 2. Het beeld der Aarde. (Volledige
Nederlandsche Schoolatlas.)
Het eerste, eene aardrijkskunde gevende voor de volksschool, in 2
stukjes, elk stukje van 35 cents, heeft in verwonderlijk korten tijd vijf
drukken beleefd en zal de drukpers nog wel langer in beweging houden.
Reist de heer Bruins niet alleen met de bevolking der school, maar
ook met ouderen de aarde om — zijne boekjes reizen het gansche Land
door, worden overal goed ontvangen en aan andeien gerecommandeerd.
Bij die boekjes, de aarde met zooveel nauwkeurigheid schetsende, een
Atlas, die het beeld der aarde aan 'toog laat zien — dat denkbeeld
moest den heer Bruins wel toelachen en hij heeft het verwezenlijkt.
Wij hebben zulk een Atlas voor ons liggen en zeggen dat het plan
des ontwerpers: »de kenmerkende grondlijnen, de meest sprekende
trekken in 't gelaat der aarde, zoo scherp en krachtig mogelijk te doen
uitkomen door lijnen, zoo eenvoudig als met de algemeene waarheid van
uitdrukking maar eenigszins bestaanbaar is", op de gelukkigste wijze is
uitgevoerd.
't Is daarom, dat wij dezen bundel kaarten, even nauwkeurig als fraai
geteekend en uitgevoerd, recommandeeren, niet alleen aan allen die on-
derwijs in de aardrijkskunde geven en ontvangen, maar ook aan hen
die zaken doen, die lezen wat er in dezen tijd te doen is en vooral aan
hen, die Nederland en zijne Koloniën willen leeren kennen, wat hun
bodem, hunne wateren, hun klimaat, hunne voortbrengselen enz., betreft.
Wat de boekjes: driemaal den aardbol om, zeggen, laten de kaarten zien
en zoo vormen zij een geheel, dat op elke school behoort gevonden te
worden en elke studeerkamer, elk kantoor, ja elk huisgezin tot nul
zal zijn.
De heeren Noordhoff en Smit te Groningen, uitgevers van genoemde
werkjes, hebben ons ook dezen Atlas bezorgd, die, wij herhalen het,
uitmuntend is uitgevoerd en voor / 1.90 zeker zeer goedkoop is.
Assen. H. Boom.
Het Schoolbladj zesde jaargang no. i, zegt van dezen Atlas:
Wat de heer Bruins onder woorden heeft gebracht in »Driemaal den
Aardbol om", dat heeft hij hier in beelden veraanschouwelijkt.
y>Er is naar gestreefd"'y zegt de Vervaardiger in het Voorbericht, »Oïn
den geheelen inhoud van dat werkje zoo aanschouwelijk, zoo sprekend
mogelijk in kaart te brengen'' Dit is hem naar mijn oordeel alleszins
gelukt. Duidelijk, sprekend is elke kaart; zelfs die deelen, welke in
dit opzicht de grootste moeilijkheden aanboden.
Is 't gemeentebestuur wat zuinig, men schaffe zich dan voor paar
leerlingen één exemplaar aan. Dit kan wegens de duidelijkheid der
kaarten zeer wel. En wil 't dan nog niet vlotten, men zij wat trager in
't verslinden van leesboeken of schrijfpapier.
En bovenal: men zoeke de heeren te overtuigen, dat het beste voor
onze kinderen niet te goed is.