Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
103
rikaansche Polynesië, eeu aantal eil. in den Grooten Oceaan, aan
weerszyden van den evenaar (guano!).
f). Staatsregeling en Bestuur. De Vereenigde Staten vormen eene demo-
cratische, bondgenootschappelijice republiek. De algemeene uitvoerende
macht heeft de president9 de algemeene wetgevende macht berust bij
het cong^res» dat samengesteld is uit het huis der volksvertegenwoordigers
(representanten) en uit den senaat. Het h u i s der representanten
bestaat thans uit 293 afgevaardigden der verschillende staten. Het getal afgevaar-
digden, dat elke staat mag zenden, verschilt naar de bevolking: Delaware
zendt bijv. 1, llhode lsland 2, New-York daarentegen 553, Peonsylvanië 27
afgevaardigdeo. Ieder gebied {territoi'ij) zendt 1 vertegenwoordiger, die aan
de verhandelingen over zijn territory deelneemt, maar geen stemrecht beeft.
In den senaat zendt elke staat 2 leden, die door de weigevende vergadering
van hunnen staat voor zes jaren worden verkozen De representanten worden
om de twee jaren gekozen door het volk. Een senator moet ten minste 30
jaren oud en 9 jaren burger der Vereenigde Staten geweest zijn; de represen-
tanten moeten 25 jaren oud en 7 jaren burger zijn geweest. Burger der
"Vereenigde Staten is ieder, die in de republiek is geboren; buitenlanders, die
zich binnen het gebied der republiek komen vestigen, verkrijgen het burger-
recht, wanneer zij aan het plaatselijk bestuar verklaren: burgers te willen wor-
den, en wanneer zij vijf jaren na deze verklaring den burgereed hebben afgelegd.
Het huis der representanten kiest zelf zijnen voorzitter {speaker = spreker);
de vife-president der Vereenigde Staten is ambtshalve voorzitter van den
senaat, waarin hij eene beslissende stem heeft. De Senaat is tevens het h00ge
hof van aanklacht tegen staatsambtenaren. Ëen aangeklaagde wordt voor
schuldig gehouden, als der stemmen tegen hem zijn, Hij wordt dan afgezet,
en de senaat kan hem oogeschikt verklaren, ooit weder een staatsambt te
bekleeden. Bovendien kan bij dan verder aan het oordeel van den gewonen
rechter worden onderworpen. Ook tegen den president der Vereeenigde Staten
kan bij den Senaat eene aanklacht worden ingediend; maar in dat geval neemt
niet de vice-president der Unie, maar de president van het hooggerechtshof der
Vereenigde Staten in dsn senaat het voorzitterschap waar. Het congres
komt alle jaren op den eersten maandag in Dec. bijeen en wordt geopend met
eene boodschap van den president. Geen lid van het congres mag een staats-
ambt bekleeden. Als een wetsontwerp door de beide huizen van het congres
is goedgekeurd, wordt het gezonden aan den president. Deze kan het goed-
keuren of met zijne aanmerkingen terugzenden; stemmen dan in beide buizen
2/3 der leden er voor, dan wordt het ontwerp to«h tot; wet verheven, en de
president moet de wet uitvoeren.
De president (thans de heer Hayes) wordt om de vier jaar gekozen;
de aftredende is terstond herkiesbaar De verkiezing van den president geschiedt
als volgt. In eiken staat worden door de burgers zooveel kiezers benoemd
als die staat leden naar het congres zendt (senatoren en representanten te
zamen genomen). De kiezers stemmen met gesloten briefjes over de keuze van
den President en ook van den vice-president. De uitslag der verkiezing wordt