Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
begrip, dat door Hem eeu aardscb koningrijk zou
worden opgerigt.
Hij bad evenwel ook Zijne vijanden en tegenstan-
ders, vooral onder de Farizeën^ Sadduceën en Schrift-
geleerden,
Bij dat alles was Hij een Leeraar, zooals er nog
nimmer bestaan bad, — die Zijne leer bevestigde
door een vlekkeloos voorbeeld, dewijl Hij in alles
gebeel zonder zonde was.
Terwijl Hij zoo drie jaar lang het land doorreisde,
had Hij Kapernaibn tot Zijne woonplaats gekozen.
Bij Zijne omwandelingen was Hij allerwege ten
zegen, en toonde eene algemeene, hemelsche men-
schenliefde, zooals men nimmer had aanschouwd,
benevens eene wijsheid, die boven alles verheven
was, zoodat Hij de grootste Weldoener van het men-
scbelijk geslacht, de Zoon van God bleek te zijn.
24ste VERTELLING.
Johannes de Dooper had intusschen door den vrij-
moedigen ernst, waarmede hij hebodes antipas be-
strafte , zich bij sommigen zoo gehaat gemaakt, dat
hij gevangen gezet, en later door de wraak van
herodias onthoofd werd.
In zoodanig gevaar week jbzus somtijds naar an-