Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
bede. Zijn levén werd nog 15 jaar verlengd, en
deze door den profeet hem aangekondigde belofte
werd bevestigd door het wonderteeken, dat de scha-
duw op den zonnewijzer achteruitging.
Zooveel vermag het ernstig aanhoudend gebed van
den brave, die op God vertrouwt.
Onder den koning manasse geraakte het rijk van
juda weder onder de overheersching der Assyriers.
Deze ondeugende vorst werd door het ondervinden
van vele rampen tot verbetering gebragt.
Zijn kleinzoon jozias was een uitmuntend vorst,
zeer ijverig in de dienst van den waren God, en
een tegenstander der afgoderij, zooals hij toonde,
door, volgens bovenvermelde voorspelling, de Baäls-
priesters op het altaar te Bethel te offeren. In eenen
strijd, dien hij, als bondgenoot der hen overheer-
schende Assyriers, tegen Egypte hielp voeren, ver-
loor deze brave vorst zijn leven, — Bij dien oorlog
geraakte -ook het rijk van juda onder de magt van
Egypte.
Kort daarna werden de Egyptenaars weder door
nebukadnezar ovcrwonneu, en deze onderwierp nu
tevens het rijk van juda. Ilij liet het volk nog
onder hunnen koning jojakim er wonen, en voerde
slechts eenige aanzienlijken, waaronder ook den pro-
feet DANiëL, als gijzelaars of onderpanden van trouw
met zich naar Bahel.