Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
levend in de aarde, terwijl er 250 door vuur van
den hemel verteerd werden, en 14000 man aan ze-
kere plaag stierven.
Door deze en andere middelen trachtte God de
Israëlieten telkens weder tot hunnen pligt terug te
brengen. En dat deed Hij met onuitputtelijk ge-
duld, al werden zij dikwijls van Hem afvallig.
Strafte Hij hen, dan voegde Hij dikwerf spoedig
het redmiddel er bij. Zoo liet Hij hen op zekeren
tijd aanvallen door zeer venijnige slangen, wier beet
steeds doodelijk was. Maar nu liet Hij door mozes
eene koperen slang oprigten, en elk, die daarnaar
opzag als tot een teeken Zijner reddende hand, werd
genezen en bleef behouden. — Zoo moeten ook wij
in alle nooden tot God opzien, van Hem redding
afsmeeken en v(\rwachten.
Meermalen werden zij ook door Heidensche vol-
ken aangevallen; doch dan ook toonde God, hoe
Hij hen steeds wilde helpen. Op zekeren tijd tegen
de AmaleMeten strijdende, moest mozes met ten he-
mel opgeheven handen staan, om te toonen, dat
men hulp van God afsmeekte. Zoodra hij wegens
vermoeidheid de handen liet dalen, wonnen de vij-
anden; doch toen men zijne armen ondersteunde,
waren de Israëlieten weder overwinnaars.
Zoo zagen zij gedurig hunne afhankelijkheid van
God; en ook bij den tabernakel, waarin zij God ver-