Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
26.
(Werkw. § 4. III).
1. Toen wij dachten, dat hij al zijn werk gedaan had, be-
gon hij brieven te schrijven, en hij zat dien avond zeer lang,
tot hij om twaalf uur van zijn lessenaar opstond. 2. Als iedere
letter, die ik dezen avond geschreven heb, een gulden was,
dan zou ik den koning te rijk af zijn (= dan wou ik den
koning mijn neef niet noemen). 3. De koeien werden naar
het land gedreven; de morgenklok klonk door de stille een-
zaamheid; de vogels vlogen boven onze hoofden, of kweelden
op de takken; eenige ruiters reden in de verte naar het
vriendelijke dorp; de visschen zwommen in de stroomende
beek; het scheen, dat de natuur den lof zong van den Schepper.
4. Wij zijn in een rijtuig van onzen buurman naar (de) stad
gereden, hij is er (= daar) te voet (heen)gegaan. 5. De on-
verschrokken held werd op den helm getroffen, en hij zonk
neer; de trouwe Bedivere nam hem op zijne schouders, en
droeg hem naar een grooten oceaan, waar hij gelegd werd
in eene zwarte boot, die aan de kust lag. 6. In vroeger dagen
sponnen (de) vrouwen de kleederen voor hare echtgenooten,
vaders of broeders; de mannen gingen dikwijls ten oorlog,
en lieten hunne vrouwen alléén. 7. Meer dan drieduizend
soldaten werden in den slag gedood; (de) meesten van hen
vielen, vóór zij hunne dapperheid hadden kunnen toonen.
land fields; klok belt; stil quiet; eenzaamlieiil solitude; hoofd head;
kweelen to warble; ruiter horseman; verte distance; vi-iendelijk lovely;
visschen fish; beek brook; lof praise; Scliepper CreAtor; te on; onver-
schrokken undaunted; helm heimet; schouder shoulder; zwart black;
boot boat; knst sitore; eciitgenoot husband; dapjierheid bravery.