Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
bewoner inhdLbitant; nieuw new; wereld world; Hollandsch Dutch; klok
clock; blijven stilstaan to stop; oom uncle; te too; laat late; uit out; nog
niet not yet; betaald paid; wenschen to wish; zeide said; sluiten to close;
oog eye; schrijven to write; elk every; verschillende various; plaats^/ace;
zaak business (u = i); verschalVen to procure; dwaas foolish ; onderstellen
to suppose; boekhandelaar bookseller; moeder mother; adresseeren to
address; trouw true; liefde love; heerschen fo reign; zegen blessing.
7. (Herhaling).
1. Onder de staatslieden van de vorige eeuw vermelden wij
(omz.:) in de eerste plaats de mannen, die in Frankrijk en
Engeland leefden. 2. Shakspeare en Goethe waren twee groote
genieën, die nog niet hunne gelijken gevonden hebben.
3, Wilt gij mij vier stuivertjes voor dit vierstuiverstuk geven?
4, Geliefde broeders en zusters, ik zeg u, dat hoop, geloof
en liefde meer zijn dan alle schatten der aarde. 5. Onze twee
broeders lezen verhalen, in welke goede geesten de ongelukki-
gen redden, en hen veilig door gevaren leiden, 6. De datums
weet ik, maar ik ben vergeten (== vergeet) de maand, in
welke de gebeurtenis geschiedde. 7. Leer ') uwe lessen zoo
goed [als] mogelijk; uw onderwijzer kan u niet leeren, als gij
nooit uwe lessen kent. 8. Het is moeilijk voor een ledigen
zak om rechtop te staan, zegt Franklin. 9. Zijne boeken zijn
vol [van] wijze lessen, maar weinigen volgen ze. 10. (De)
ondervinding houdt eene dure school^ maar dwazen willen
leeren in geen andere. 11. Dat is waar; de wijze man heeft
eene juiste opmerking gemaakt.
vorig Idst; eeuw century; vermelden to mention; eerst(e) first;
Frankrijk France; Engeland England; gelijken equals; geliefd(e) dear;
hoop hope; geloof faith; liefde charity; schat tre{a)sure; verhaal tale;
1) leeren (lernen) = to learn; leeren (lehren) = to teach.