Boekgegevens
Titel: De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Auteur: Bruggencate, K. ten
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1896
4e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2421
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200387
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Engels, Uitspraak (taalkunde), Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De uitspraak van het Engelsch met leesoefeningen: benevens vertaaloefeningen, behoorende bij "De hoofdzaken der Engelsche grammatica"
Vorige scan Volgende scanScanned page
95
of wilt gij, niettegenstaande alle bewijzen van het tegendeel,
onderstellen, dat ik u niet gediend heb op de beste en eer-
lijkste wijze? Het zou mij zéér spijten, want, ofschoon de
meening van onbekende personen [aan] mij tamelijk onver-
schillig is, gij zijt sedert ') lang mijn vriend geweest, en ik
zou uwe goede meening niet willen verliezen. Of zoudt gij
ook behooren tot die klasse van menschen, die aan vriendschap
en trouw beginnen te twijfelen, zoodra al de verwachtingen,
die zij van de vriendschap koesteren, niet vervuld worden?
2. Kooplieden moeten dagelijks veel brieven schrijven; zoodra
de post aankomt, moeten zij spoedig hunne correspondentie
lezen, en onderzoeken, welke brieven zij onmiddellijk moeten
beantwoorden. Gij begrijpt, dat vooral in tijden van een crisis
alles (= elk ding) afhangt van den juisten tijd; als een
koopman zulke gevaarlijke oogenblikken wil doorkomen,
zonder groote geldelijke verliezen te ondergaan, moet hij oogen
en ooren openen, en aan alles denken, wat hem nadeel of
voordeel zou kunnen opleveren. Daarom moet een koopman
veel kennis hebben, zoo hij wenscht te slagen.
van to; op in; meening opinion; tamelijk rnt/iec; twijfelen aan to doubt
of; koesteren to cherish; aankomen to come in; af hangen «o depend on ;
juist right; doorkomen to get through; ondeigaan to suffer; geldelijk
pecuniary.
33. (Subst. § 1. A.).
1. Wanneer in de oude Duitsche kasteden wij de kelders
bezoeken, en de groote vaten zien, die in vroeger dagen wijn
bevatten, die den gasten aangeboden werd, dan verwonderen
wij ons over de uitstekende magen, die de monarchen en andere
edellieden toenmaals hadden. 2. In de liederen, die door de
1) Sedert is öf since (dat nooit tijdruimte, maar slechts een tijdpunt
kan uitdrukken), öf for (dat tijdruimte uitdrukt): I liave not seen him
since last year, for a long time.