Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 225 —
vonden goed, alles Ie laten glippen wat geen bloot Deïsmus
was. En van dien lijd af, heelt hier op de zelfde plaats waar
ik fehrijve, de zoo vermaard geworden Abt Jerulalem het
eerst begonnen in de zoogenaamde Knangelifehe Kerk liet Eu-
angelie te laten varen; in 'tgeen hy weldra groole medeftan-
ders vond. De namen van Spalding, van Teller, enz. zijn be-
kend ; en welhaast is er eene algemeene verbintenis tegen
Gods Heilig Woord ontflaan, die tegenwoordig in de Protes-
tantfehe Kerken van Diiitsehland regeert. De Neologen (plijk
men hen noemt) hebben zich van de LccrKoclen, de Kcrk-
regeeringen, de Hoogcfcholen , meefter gemaakt, en de min-
dere Scholen met huiine aanhangcren vervuld. Zy hebben dc
Vorften cn hunue Staalsdienaars gevormd en hun oor gewon-
nen, en terwijl zy openbaarlijk alle wettig gezag op losfc
fchroeven ftellen, hen echter zoodanig welen te verbünden
of te overhecrfchcn , dal zy het niel zien of H ontveinzen te
zien. Wie onder dezen door de ondervinding wijs geworden
zijn, betreuren met een werkeloos leedwezen, dat zy hun
nuichl legen God ten verderve van Volk en Staal geleend
hebben: die jong zijn, offren alles aan den fchoonklinkenden
eernaam van uilbreiders der verlichting Ic zijn. Vorllelijke
Ordonnantiën gebieden het Kerkbewind , dat ze zelf bekuipl
of afgedrongen heelt, niemand tot openbare Kcrkbedieningen
of onderwijs toe te laten dan die deze nieuwe Uiilcgkuiide
(zoo zy zich heel) aangenomen , en daar van blijk afgelegd
nebbe. Deïslifche Catlieehismen zijn alom ingevoerd, de lezing
des Bybels, en hel Gebed algemeen verworpen : kinderen mo-
gen op de fcholcn geenerlei indrukken van Godsdienst ont-
fangen , maar w orden er met de fnoodfle vooroordcelen des
ongeloofs legen vooringenomen. Met cén woord : de Antichrist,
in den eigenlijken zin van IjcI woord, regeert; enwiensvoor-
hoofd en rechterhand zijn vervloekt brandmerk niet wilvaar-
dig aanneemt, maar nog blozen of fidderen kan als het de
verzaking van Jezus Godheid en zoendood geldt, met dien
is geen gemeenfchap van menschlijkheid, geen commercium
meer. — Waar het dus gefield is, beval ieder, dal geene
Voorzienigheid, gelijk zy in de Heilige bladeren geleerd wordt,
in aanmerking komen kan. 'iBloole Heidendom, dal by alle
zijne gruwelen, toch nog eenige overblijlfels van den werklijk
gnopenbaarden Godsleer (hoe vervalscht en vcrduifterd dan
w. btlderdyik. xix.