Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 220 —
blijk opleveren, dal men in de oudfle Christenkerk geene Hc
denfehe onflerfiijkheid, dat is, onvatbaarheid van vernietig
te worden in de zielen gefield heeft. Eene ftelling, die, geli
wy boven reeds aanmerkten, en zoo als de leerling van di
Heiligen Apostels .loannes Vriend en Hoorder hel zeer wel b
loogt, de ziel Gode gelijk maakt, en dns lastering is.
Wat zullen wy dan zeggen van dezulken, die op hunne ove
reding van eene zulke onfterflijkheid het wagen de ontzaehlijk
eeuwigheid in te gaan?—Wy hopen dal de genadige Heilan
zich hun in hun uiterflc nog bekend make en hun ook gens
dig zij.
Maar zy, die eene zoodanige onfterflijkheid leeren ! Omtrer
hen zij het my vergund nog eene vrijmoedige bedenking voo
te dragen.
Alomme in Zijn Heilig Woord vordert God het Geloof va
ons. Ongeloof was de eerfte ongehoorzaamheid ; ongeloof maakt
den afval der Stamouderen. En in 't ongeloof vernieuwen w
dien afval ieder uur. Te gclooven (niet te weten), is ons o
deze wareld gegeven, en daar aan ons heil verknocht. Een
verordening, Gods goedheid en rechtvaardigheid waardig. Wa
toch, wat ware er van den mensch, zoo hy noodig had i
weteUf om tot God te komen? Eeuwen van eeuwen eener aai
eengefchakelde ondervinding zijn hem noodig, eer hy een zee
gering deel der verfchijnfelen die de lichaamlijke natuur her
aanbiedt, verklaren kan. Ecuwen van eeuwduizenden moetci
er nog verloopen, zoo by zich vleien durft om eens tol he
inzien der oorzaken van het geen hy door zijne waarnemingei
liecft leeren erkennen, te naderen: En zonder kennis der oor
zaken is er geen weten; maar alleen meening, die op een'
bloote fchijnbaarheid bouwt. Eeuwigheden misfchien zijn e
noodig, en hy zal (zoo wy alle de perfectibiliteit die de Heden
daagfche nieuwigheidslecraars onderflellen, in den mensch aan
nemen) om zich-zelven te begrijpen nog niel meer dan een
enkelen flap gedaan hebben. En om hel weten tot God al
voorwerp uil te firekken, behoort men, als een der Ouden l
recht zeide. God-zelf te zijn. Door het weten derhalve, indiei
dit ons gelukkig moest maken, ware voor ons geene zalighei«
mooglijk. Door het weten kunnen wy noch tot God komen
noch tot de beflemming die wy in ons-zelven gevoelen: ei
hel ware eene onrechtvaardigheid in den Almachtige (vern