Boekgegevens
Titel: Nieuwe mengelingen
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 64-67
Auteur: Bilderdijk, Willem
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, ca. 1861 *
[Heruitg.]
Opmerking: Bevat de dl. 1-2 van Nieuwe mengelingen, 1859
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 08-202
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200256
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuwe mengelingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 214 —
menscli zoo natuurlijk. Geen der ïloidcnfcbe volken zelfs, van
wie dc gevoelens tol ons gekomen zijn, heefl ooit een vernie-
tiging van de ziel door de dood aangenomen. En hel is alleen
voor eenige zoogenaamde wijsgecrcn hcwnard geweest, zich
dit op tc dringen ; van wie echter verre de mccslon hel alge-
meen gevoelen aannamen, cn op hunne wijze icr betoging
trachtten te brongen. Het gevoelen van de onflorllijkhcid onzer
ziel is dus algemeen, cn brengt mot zich geen Chrislondom
meê. 't Is 'l gevoelen der Cbrislcncn niel, maar des mcnschdon>s.
Maar wat is, het geen in dezen Leer de Openbaring, en door
haar, beide Joden- on Chrislcndom van alle andere zoo wijs-
geerige als volksbcgrijipcn ondorfchoidt ? Dc wedoropflanding
des Licbaams cn zijne hcrooniging met de Ziol. Dit Loerlluk ,
voor 't verfland onbogrijplijk, is in don Chrislcnlocr (en zoo
was 't ook in dien der Jodon) zoodanig met dat van dc ziols-
onftcrllijkbeid faamgcwevon , dal die hel oen niet aanneemt,
IjcI ander vcrworpl. Daar is gcone onflorllijkhcid voor don
Chrislon, in, voor zoo veel dc ziol-allecn beircK, voort tc du-
ren, hel zij om, van zicb-zolvon on van alles onbewusl, in con*
flaal, die van dien der vcrniciiging niet verfchooll, en wcr-
kcloos en gevoelloos tczijn; hel zij, om in d'oceaan dor Gees-
ten verzwolgen, zijne zclthcid Ic vorliozon ; hot zij om op de
waroldfche zaken invloeden (e verkrijgen , die dc levenden
met eene angst cn oen bygoloovig onlzag vervullen die dc oor-
fprong der algodcndionsl is; het zij eindelijk, om in andere
lichamen over tc gaan, cn daarin, in voigctclheid van het
oude, een nieuw leven op aarde aan te vangen, cn zoo, ein-
deloos in den zeilden kring onzer menschlijke dwaashodon cn
zwakheden rond tc zwieren. Neon de zielsonflcrlelijkhoid des
Christcns is, met hel afgelegd lichaam horconigd te leven, en
dus, door bel bloed van Jezus verzoend, Gods nabjheid Ie
fmaken; of wel, van Zijn aanfchijn verftolen, in bol onnadenk-
lyke jammer weg te zinken. En dit, dil gelooft men niel; dit
I^oomt zelfs in gcone aanmerking meer by dc mccslcn, wan-
neer zy van de onflcrllijkhcid der ziel fpreken, haar voordra-
gen, of aannemen.
En mconl men dat dil onvcrfchillig is? Jezus Christus heeft
zijn gekruist en mishandeld lichaam uil hot graf gonomcn cn
is er verheerlijkt mcó ten Hemel gevaren, om cr ook wederom
meê te verfcbijncn wanneer Hy de Aarde zal vonnisfen. Erkent