Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 95 )'
het land te verlaten , cn op het eiland Java een
nieuw vaderland te gaan zoeken. De Joden had-
den reeds aan den penningmeester van het fran-
sche leger twee millioenen guldens doen aanbieden
om zich van de plundering vrij te koopen. Reeds
was Naarden ingenomen, en eenige ruiters Avaren
tot voor de poorten van Maiden voortgerukt. Nog
weinige uren misschien, cn Amsterdam is in de
magt des overwinnaars. Die" stad, uit een moe-
ras gerezen, de stapelplaats van alle kooj^aren
van Europa, waar tweemaalhonderdduizeJiP men-
schen den koophandel cn de kunsten uitoefenen ,
zal misschien weder in het moeras instorten. Het
onderhoud der dijken in de nabijheid der stad
vereischt onnoemelijke uitgaven cn eene talrijke be-
volking , die waarschijnlijk niet zullen gevonden
worden, en Lodewijk zal van zijnen togt naar
Holland niets behalen dan den betreurenswaardigen
roem van het zonderlingste cn het schoonste ge-
denkstuk der menschelijke nijverheid te hebben
vernield.
15. Vervolg.
In die omstandigheden meende de pensionaris
ie Witt het vaderland niet te kunnen redden,
lan door den ovei-winnaar voorstellen van vrede te
ioen. Maar een groot gedeelte van de natie eisch-
ic , dat de prins van Oranje met de waardigheid
van stadhouder zoude bekleed worden. Die prins ,
liet minder dan de Witt aan het vaderland ge-
lecht, had meer geduld , en , alles van den tijd cn
ran zijne standvastigheid verwachtende, verklaarde
lij zich met kracht tegen de voorstellen van vre-
le, die hij als onteerend beschouwde. De staten