Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 94 )'
13. Vervolg.
Intussclien trok het fransche leger voort als eei
stortvloed , die alles dreigde te overstroomen. Di
overtogt van den l\ijn , en de inneming van veli
vestingen langs deszelfs oevers, openden voor Lo
dewijk den weg naar Kalland. Niet tevi-eden me
de overmagt van zijn leger, gebruikte hij nog he
■ schandelijke wapen der omkooning. Eenige vreem
j delingtjp, die Jiunne diensten aan Holland ver
kocht ifcdden, verkochten hunne eer aan Lode
wijk XIV. Zelfs eenige inboorlingen hebben ziel
aan diergelijk verraad schuldig gemaakt. De bis
schop van Munster bezette Deventei'. Het lege]
i des konings trok over den IJssel, en vermeesterde
S Arnhem, alsmede« de overige steden langs der
Ilijn. De koning deed eenen zegepralenden intog
binnen Utrecht, alwaar hij de hoofdkei-k aan d(
Katholijken terug gaf, en de aartsbisschop, die e:
slechts den ijdelen titel van droeg, wei-d er voo:
cenigen tijd in een wezenlijke waai-digheid aange
stcld. Het zij ijver voor de godsdienst, het zi
staatkunde, hij haalde door die maati-egelen veli
Katholijken tot zijne partij over. Maar teven
toonde hij aan de overige godsdienstige gezindhe
den, wat zij t^ wachten hadden, als hij een
meester van het geheele land werd. De tijden vai
verdraagzaamheid waren nog niet gekomen.
14. Vervolg.
De provinciën Gelderland, Overyssel en Utrecl
waren in de magt des konings. Amsterdam wf
in de grootste ontroering. Reeds bereidden zie
vele huisgezinnen om, met hunne rijkdommen