Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 91 ) .
gc meesteres aanbieden. Zonder eeu antwoord
aftewachten , zeide hij tot een' van de boden, die
aan tafel dienden: » Vriend, laat de slaven bin-
nen komen , die daar buiten zijn.
Die negers werden binnen gelaten, en de ver-
wondering was groot toen men de twee en twin-
tig kinderen van den ouden neger zag, die zich
bij de jonge echtgenooten gingen scharen, eïi hen
voor meesters erkennen.
Den volgenden dag werden de vader en de
moeder vrij verklaard. De kindereu bleven in
dienst, en nooit hebben getrouwe dienaren betere
meesters gediend.
10. ÏOGT DER FRANSCHEJV IN HOLLAND,
IN HET JAAR 1672.
Nadat dc republiek der vei'eenigde Provinciën
door tachtig jaren volharding, hare oiiafhanke-
lijkheid bevochten had , maakte de vrijheid iiaar
tot de schuilplaats der nijverheid, en hare vlo-
ten , die de Indien veroverd hadden, deden er
onnoemelijke rijkdommen naar toe stroomen, die
de bedrijvigheid en de zuinigheid der natie nog
lederen dag vermeerderden.
Zooveel voorspoed verwekte de ijverzucht van
Lodewijk XIV, koning van Frankrijk, die ijdelo
voomendsels zocht om aan dien kleinen staat den
oorlog aan te doen, welke tot zijne verdediging
slechts een onbeduidend en slecht georganiseerd
leger had. Het is waar, dat het drievoudige ver-
bond, in 1668 met' Engeland en Zweden geslo-
ten , Holland tegen eene onregtvaardige aanran-
ding had moeten beschermen; maar het gelukte
Lodewijk om Zweden tot een' rustig aanschouwer