Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 88 )'
OTertolUgiieden. De zaken, met welke zij zicli het
meest bezig houden, zijn dikwijls degene^ die hun
het minst passen.
De meeste tabak, die men in Holland rookt, komt
uit Amerika. — Friesland en Zeeland zijn de beide
provinciën van ons land, waar men de meeste
tarwe verbouwt.
7.
In den dertigjarigen oorlog heeft Tilly de st$d
Maagdenburg aan de plundering en moordenarij
overgegeven. Men moet zijne bek^vaamheid als
krijgsman regt laten wedervaren; maar men heeft
moeite om te begrijpen, hoè een man de wi'eedheid
zoo ver kan brengen, dat hij dertig duizend vreed-
zame burgers, mannen, vrouwen, kinderen laai
vermoorden.
Alle burgers genieten de bescherming der wetten.
Niemand heeft de magt om hen in hunne bezittin-
gen te verontrusten. Ieder burger is dus ook ver-
pligt, tot de instandhouding der maatschappelijke
orde mede te werken.
De burgers en de boeren, zoo wel als de hove-
lingen en de vermögendste heercn , zijn gelijk vooï
God en voor de wet.
Het geluk is niet verbonden aan eene plaats oi
aan eenen tijd: men vindt hetzelve op alle plaat
sen en in alle tijden , door de deugd te betrachten,
Deze bibliotheek is niet goed geplaatst: de voch
tigheid bederft vele boeken. Kies eene droogert
plaats. — In plaats van die laffe romans, waaron
koopt gij geene leerzame boeken 7
Hij , die goed wil schrijven , moet aan^lachtig ziji
op de zaken , die hij zegt, en op dé woorden
die bij bezigt.