Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 86 )'
woners der Sandwich eilanden, die in het midde:
j^ .der vorige eeuw nog menscheueters waren.
De werking van den stoom heeft in de laatsi
tijden, in de scheepvaart eene groote omwentelin
te weeg gebragt. De gemeenschappen met ander
landen worden hoe langer hoe gemakkelijkei\ He
vervoer van allerlei voortbrengsels wordt minde
kostbaar. De overvloed van een land levert i
korten tijd het noodige aan andere landen, dieo
hunne beurt andere voorwerpen opleveren, het z
van i-egtstreeks nut, het zij van aangenaamheid. B
snelheid der gemeenschappen maakt, dat de mei
sehen elkander minder als vreemden beschouwen , e
brengt dus 'veel toe tot de verbroedering der volkei
De nijverheid, met de wetenschap gepaard , maal
groote vorderingen. De nijverheid, zonder de wt
tenschap, doet velg nuttelooze proeven en verlie;
daardoor den meesten tijd en aanzienlijke sommei
5.
Men ontdekt van tijd tot tijd nieuwe soorten va
planten, en zelfs nieuwe geslachten. De vorderij
gen der kruidkunde oefenen eenen gunstigen invloc
op het welzijn der maatschappij uit. Door nieuv
planten te ontdekken, vindt men somtijds nieuv
. ^enieiismiddelen en, in het algemeen, nieuwe voo
werpen voor den handeL Elk vak van studie
van nijverheid is te vel-kiezen boven het tjjdverli
van vele zinneloozen, die slechts drie soorten va
bezigheden kennen: slapen, eten en zich vervele:
In een' hoop oude b(feken vond ik eene ve
liandeling over de oude aardrijkskunde.
De jongste berigten maken gewag van een' g
weldigen brand , waarin eenige jonge kinderen aa
hel grootste gevaar zijn blootgesteld geweest»