Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 85 )
ben meer'genot van den zomer dan de lieden , die
altijd in de stad wonen.
Vele menschen besteden de helft van hun leven
Som de andere helft ellendigste maken. Jongelin-
; gen , die hunne beste jaren aan de vermaken wij-
den , bereiden zich eenen treurigen ouderdom.
liet is niet in de magt der menschen om het
geheugen te verliezen. Zouden wij kunnen ver-
noeden, dat iets in staat is om d& j^erinnering on-
:er kwade daden uit te wisschen ? .
Die vrouw is een goed mensch; zij 'is altijd be-
•eid om ongelukkigen bij te staan ; zij leert haren
ï linderen hunne pligten betrachten, en zij houdt
;ich meer bezig met haar huishouden, dan met
lat harer buren............... . . • ■
De menschen , die altijd over hunnen stand on-
evreden zijn , vergeten de menigvuldige weldaden ,
ii caarmede de Vooi-zienigheid hen overlaadt. Zij
chijnen zich het regt te willen aanmatigen om de
'^oorzienigheid de wet te stellen. Zij zijn steeds
ïgen de fortuin of tegen het noodlot gestemd,
[aar ^ij ;; moesten denken dat fortuin en noodlot
: roorden zonder beteekenis zijn. Zoude iemand in
taat zijn om eene bepaling van die twee woorden
geven ? Zoude men kunnen denken, dat iets
schiedt tegen de beschikkingen der Veoi'zienigheid
De menschelijke kundigheden breiden zich uit en
rorden volmaakter van eeuw tot eeuwT Het lot
an het menschdom verbetert van geslacht tot ge-
acht. Menschen van allerlei standen genieten de
eldaden van het onderwijs. De beschaving ver-
breidt zich wijd en zijd. liet weldadige licht van
et Evangelie is zelfs doorgedrongen tot bij de bc-