Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 19G )
gei'cgelile wijze vcnleeld zouden worden.. Zij vei
boden tevens de personen te beleedigen.
Met liet aanbreken van den dag, verspreidtl
het leger zich in de verschillende wijken der stad
cn in de keizerlijke paleizen. Men vond er een
Acrbazende hoeveelheid van rijkdommen in goud
zilver, edelgesteenten , uitgezochte pelterijen , vaze
en kostbare meubels. Ooggetuigen verklaren , di
nooit , sedert het begin der wereld een zoodanig
buit in eene veroverde stad gemaakt was , en dï
zij niet gelooven , dat er zooveel rijkdommen in a
het overige van Europa bestonden.
19. Vervolg.
Die omwenteling veroorzaakte eenc geheelc omkee
ring van alle vei'inogens. De armoede nam de plaat
van den overvloed in. De heffe des volks en de boerei
verrijkten, zich met den roof der paleizen en kerken
die de soldaten hun voor een' spotprijs verkochten
De bevelen betrekkelijk het iiederleggen van dei
buit waren niet stiptelijk uitgevoerd geworden.
Na eenige dagen rust, ging men tot de verdee
ling van den bult over, en vervolgens kwamen d
opperhoofden bijeen om over de keus van eenc]
keizer te beraadslagen. In die vergadering kwan
men overeen , dat ieder den behoorlijken tijd moes
hebben , om over dc algemeene belangen der kruis
vaarders en het heil van het keizerrijk natcdenken
en men stelde den 9den mei vast, als den dag
waarop men tot de verkiezing zoude overgaan
Die dag gekomen zijnde , vergaderden al de riddei
om hunne stem te geven , en, na lang beraad
werd dc troon van Konstantinopel aan Boudewijn
eraaf vau Ylaanderen gegeven.