Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 194 . )
kanten. Dc strijd was op meer dan honderd \
schillende punten begonnen , cn overal waren
Grieken zoo talrijk, dat de hoofden der kruisvf
ders , na vier uren van eene nuttelooze slagtir
het teeken tot den aftogt gaven. Zij hadden in
TTUchtelooze onderneming veel meer volk verloi
dan de Grieken.
Op dien zelfden avond, hield men raad o
hetgene er te doen stond. Men besloot twee
gen rust te nemen , en , op den derden dag , c
aanval tc hervatten. Men had opgemerkt, dat <
eenig schip tegen eenen toren niet bestand w
en men kwam op de gedachte om de schepen li
aan twee zamentevoegen , hetgene het getal '
aangevallene punten zoude verminderen ; maar ;
den aanval van elk punt meer kracht zoude gev
Dit middel gelukte , en na verloop van eenige ui
strijdens, hadden de kruisvaardei^s zich van v
scheidene torens meester gemaakt, van waar zij
de stad daalden.
17. Vervolg,
Na die eerste voordeden , sloegen de stormra
men drie poorten omver, en het gansche lej
wierp zich als een stroom door de bres. Tan <
oogenhlik af ann, waren de Grieken slechts ]
dacht op de redding van hun leven door de vlu
Murzup ilos, die van eene verhevene plaats af
schouwer van het gevecht geweest was, nam <
de aannadering van eenige ridders de vlugt, tr
uit de stad , en trachtte op plaatsen , die van
hoofstad verwijderd waren, eenige vrienden
verzamelen. De slachting in de straten en in
huizen was afgrijsselijk ; maar het bloedvergiet'