Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 191 . )
n einde niet den keizer èenen maaltijd te gebrui-
:n en eene verzoening te bewerken. Ue oude
andoio vreesde, dat die uitnoodiging eenen valstrik
mde verbergen , cn zij werd niet aangenomen.
13. Vervolg.
Uet duurde niet lang of men vernam de ge-
urtenisscn, waarvan Konstantinopel even te vo-
rn bet tooneel geweest was, en men begreep , dat
urzuplilos het voornemen gehad had, de hoofden
Jier kruisvaarders te vermoorden , na hen in eene
inderlaag gelokt te hebben. Op dat berigt ont-
ond er een algemeen afgrijzen in de legerplaats,
e begeerte om een monster van verraad en bar-
larschhcid te versmoren vervulde aller harten , en
onk op aller aangezigten. Van dat oogenblik af
in, werd de oorlog onvermijdelijk. l)e kruis-
larders konden niet vertrekken zonder verkregen
hebben , wat hun verschuldigd was ; en zij kon-
3n niet in werkeloosheid blijven zonder zich aan
ibrek en hongersnood bloottèstellen. Alles maakte
ch dus gereed om de stad aantevallen, Murzu-
hlos van zijnen kant liet nacht en dag aan het
erstellen der wallen werken. Hij liet de torens
30ger maken, en liet ze voorzien van eene ver-
izende menigte van werktuigen geschikt om stee-
3n te werpen. Hij gaf bevel tot veelvuldige uit-
dien , die echter niets deden dan de minderheid
Grieken te toonen. De kruisvaarders wilden
hter den tijd in die kleine gevechten niet ver-
azen , en behielden hunne magt voor eenen krach-
jen aanval tegen de stad. l)e toebereidselen tot
:n aanval en die tot de verdediging hielden dc
;ide partijen gedurende drie maanden l>ezig.