Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 184 . )
De fransehe taal, de oude talen, eene rijke e
Krachtige taal.
7-e lavgage is de wijze van zich uit tc drukker
J)e taal van een' welopgevoed mensch oude:
sclicidt zich door goede uitdrukkingen.
InNE.MING van KONSfANTIJNOPEL DOOR DE
KRUISVAARDERS IN 1204.
Alexis III, bijgenaamd Comne^e, beklom de
troon van Konstantinopel in 1195 , nadat hij zijne
broeder Isaak onttroond had, dien hij de oogt
liet uitsteken, en in eenen toren van Konstantin
pel gevangen hield. Een z^ak vorst, en aan t
vermaken overgegeven , putte Alexis met zijne h
velingen de geldmiddelen van het keizerrijk ui
Omringd van vijanden, had hij niets om hun tcgei
testellen dan weinig talx'ijke en slecht georganiscert
legers, die daaixnbovcn ontevreden, cn door oi
bekwame generaals aangevoerd waren. Ieder' dï
verloor het keizerrijk een gedeelte van deszelfs luagi
en de troon het aanzien , waarvan hij had behoort
omgeven tc zijn. Ondertusschen was het een' a
der' Alexis, zoon van Isaak, gelukt uit de handt
van zijnen oom te ontsnappen en naar Duitschlai
te vinkten, waar hij slechts op eene gunstige ge]
genheid wachtte, om zich weder op den troon vi
zijnen vader te plaatsen.
In deze omstandigheden, bei'eidde zich c.
nieuwe krulstogt. Foal([ues, pastoor van Neuill
doorliep Frankrijk en Duitschland , de voi'sten en
volken vermanende om de wapenen optevatteu , i
om ter hulp der christenen , wier lot iii Palcsti
van dag lot dag betreurenswaardiger werd , op