Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 171 ) ■■
Gedurende diea tijd, rigtte Gustaaf, die vo-
gelvrij verklaard was, zich naar het noorden van/
iet koningrijk cn trachtte de hergen te hereikei|^
ie Zweden van Noorwegen scheiden. In het on-
/^erniogen om iets tot redding van /.iju vaderland
e ondernemen , kou hij niets dan zuchten over
e rampen , die hetzelve teisterden.
18. Vervolg,
Alvorens zich in het gebergte te begeven , hiehl
jlustaaf zich eenige dagen op , in een kasteel , dat
ijnen vader toebehoorde ; voorzag zich vau eeue
pm gelds, van linnen en kleedingstukken ; nam
ivee paarden, en deed zich van eenen knecht
olgcn. ISa verloop van eenige dagen , verliet de
Hiecht hem, het geld cn bijna al de goederen
au zijnen heer medenemende. Dit verraad bragt
lustaaf in de gi'ootste armoede, en echter verloor
ij den moed niet. Ilij verliet zijn paard , nam
ijne vermomming weder, en zocht werk-,
ens in de mijnen van Dalecarlie , mj
toeren, en overal bevlijtigde hij zi^^^i met de
L'efrendste waarheid dc afgrijsselijkhedcn dpor Chris-
;ern gepleegd, en de ongelukken va^P^ijn land
fteschilderen. Na nuttelooze pogingen gedaan te
ebben om de boeren in opstand te brengen,
wam hij eindelijk in het dorp Mora , alwaar het
em gelukte de boeren te zijnen voordeelc te wa-
tenen. Zoodra hij eene kleine bende van twee
ondcrd man onder zijn bevel had , begaf hij zich
aar de groote kopermijn. De opzigter woonde
r in een vei'stei-kt kasteel , waarvan Gustaaf zich
leester maakte. Hij vond cr in de militaire kas
■ene aanzienlijke som , die den Koning van Denc-