Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
. ( 170 )
.gaande was, het hevel, van zich in hunne huize
Iiouden , verachtende, liep langs de straten i
gewaar te worden, wat er gebeurde , toen mt
eensklaps de eerwaardigste mannen van het konin
rijk in dc handen van beulen zag verschijnen, d
hen naar den dood geleidden. De wreedaardig
Christiern wilde alzoo op eenen dag alles wat aai
zienlijk was, van den zweedschen bodem doen ve
dwijnen, cn had zijne snoode ontwerpen met d
hatelijkste huichelarij bestuurd en uitgevoerd.
17. Vervolg*
AVie zou dc ontsteltenis kunnen afschilderen
die zich in de gansche stad verspreidde, en li
afgrijzen, waarvan alle harten bevangen wei;den
O]) het zien van vierennegentig personen va^de
hoogsten rang , twee aan twee geketend j ^üoc
beulen geleid, en omringd door soldaten , die In
volk op eene ruwe wijze terugstieten , al de gene
vÄmoordendc, die dezen treurigen stoet te nab
if^Vamen.
Onder de slagtoffers der dwingelandij bevonde
zich bisschoppen, raadsheeren, en in 't bijzor
der, Eric, de vader van Gustaaf, de magistrï
ten van Stokholm , en vele andere hooge ambt(
naren. Allen beklommen het schavot, werde
onthoofd, en hunne lijken op eenen stapel o
het plein geworpen , bleven drie dagen in een
plas van bloed. Na die ijsselijke zegepraal, g(
bood Christiern een onderzoek in alle huizen or
de edelen optesjjoren , die zijne wraak nog nie
getroffen had.
In de stad cn in de naburige gewesten hiel^ d
moordenarij cn slagting gedurende verscheiden
weken niet op.