Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 169 . )
0111 zich van Stokhohn meester te maken, dat
ich eindelijk overgaf, nadat dc kpning plegtig
ieloofd had , liet verledene geheel t^ vergeten , en
Zweden vervolgens naar dc bepalingen van de Unie
van Calmar te zullen besturen.
Op den 17clen September 1520, deed Chris-
êtiern, vergezeld van de bisschoppen , de afge-
IN'aardigden van den adel en van de geestelijkheid ,
ijne intrede binnen Stokholm , en^, na eenige da-
gen met het inrigten van het bestuur te hebben
loorgebragt, gaf hij de noodige bevelen tot de
voorbereiding van de krooning, tegen de eerste
dagen van November. Ilij ging vervolgens eenigen
tijd met zijn geheelc hof in Denemarken door-
irengen.
IG. Vervolg.
Tegen den bestemden tijd, kwam Christiern te
Stokholm terug, en riep al de aanzienlijken van
et koningrijk bijeen om de krooning bij te wo-
nen. Bij de plegtigheid der krooning zwoer de
monarch op het altaar , dat hij tot geluk van Zwe-
den zoude regeren. Drie dagen verliepen er met
vreugdebedrij ven ; maar, op den vierden dag ,
den 8sten November , toen al de Grooten in het
paleis vereenigd waren om een prachtig feest bij
te wonen, omringden de soldaten het paleis. Ka-
nonnen werden er op de voornaamste straten ge-
rigt, en men kondigde in de
geheele stad een
verbod af, aan al dc inwoners, om uit hun huis
te komen , op verbeurte van hun leven, In het
binnenste van het paleis hadden soldaten de voor-
naamsten van dc natie gevangen ^genomen en ge-
kluisterd. Ilct volk, bekommerd K)ver hetgene cr