Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 167 . )
'<entlen. Na de eerste openingen zonden de Zwe-
ien levensmiddelen in overvloed aan den koning,
iustaaf Eric zoon, en AÜjf andere personen klom-
nen op een klein vaartuig om zich aan hoord
'au een deensch schip te begeven. Zoodra Chris-
iern dat vaartuig zag naderen , deed hij eeii oor-
ogschip in beweging brengen om hetzelve den af-
ogt af te snijden , en maakte zich meester van dc
ijzelaars, die hij als gevangenen behandelde. Daar
le wind hem gunstig geworden was, vertrok hij,
n liet den administrateur weten dat, indien men
rolle niet in zijne waardigheden herstelde , de
es gijzelaars onthoofd zouden worden. Die gijze-
lars werden zoo hard behandeld , dat verscheidene
i hunne gevangenis stierven; terwijl Gustaaf af-
onderlijk in eene gevangenis in Jutland opgcslo-
cn werd, waar hij zeer lang bleef.
14. Vervolg,
Christiern , door den banvloek van den Paus
erugsteund, vaardigde in 1520 een manifest uit,
in Zweden den oorlog te verklaren , en de hulp
er vreemde mogendheden interoepen. Frankrijk,
)uitschland, Engeland zonden hem onderstand.
)e Zweden, die slechts 500 man geregelde troe-
en bezaten , hadden geene andere hoop dan in
j ene algemeene wapening van de natie. Christiern
aasttc zich om krijgsvolk naar Zweden te doen
cekken, en rukte door Gothland voort, Stentu-
e trok hem aan het hoofd van tien duizend boc-
cn te gemoet. Een slag werd bij het meer Wc-
:;r geleverd. De Denen verloren veel volk, maar
|tcnlure werd door eenen kanonkogel getroffen en
ticrf aan die wonde. De gevangenschap van Cus-