Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 166 . )
aarlsbisdom van Upsal aan Arcimboldi aan , met dc
vrijheid om zijn verblijf buiten Zweden te houden.
Toen hield hij op , Trolle te beschermen, cn dc
paus deed den administrateur en de senaat, als-
mede alle hunne aanhangers in den ban.
Christiern deed volk inschepen, en sloeg den
weg naar Stokholm in, verklarende, dat hij de
bulle van den paus wilde doen ten uitvoer leg-
gen. hij landde aan, en sloeg het beleg voor de
stad. fie Zweden vatteden de wapenen op. Dc
boeren kwamen van alle kanten aan. Eenige kwa-
men van de bergen af, met vellen van wilde die-
ren bedekt, en kaodsen dragende; andere kwa-
men uit de bosschen en droegen lange speren.
Stenture, aan het hoofd van al deze benden, en
Gustaaf, die do standaard van het koningrijI<
1 droeg, naast zich hebbende, behaalde eene vol-
K slagene overwinning, en de Denen, die het ont-
kwamen, bereikten met moeite hunne schepen.
13. Vervolg.
Intusschen kon Christiern niet terug. De te
I gemvinden en de stormen hielden hem meer dan
drie maanden op de reede van Stokholm. Schaarsch-
heid van levensmiddelen, gebrek aan water, dc
ziekten en de dood, rigten hunne verwoestingen
onder de Denen aan. De hongersnood dwon^
Christiern om een gedeelte van zijn volk op he
strand te brengen eu hen te verlaten. In dii
I benaauwdheid stelde hij eenen stilstand van wape
I nen en de opening van onderhandelingen tot dei
vrede voox\ Men kwam overeen , dat hij zich naa:
; Stokholm zou begeven, en dat men zes aanzien
lijkc personen, als gijzelaars op dc schepen zoud(