Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 164 )
Ü vcstigcu. Er werden eenige bedingen vastgesteld
I om te A^erlioeden, dat het eene koningrijk eenige
E voorregten ten nadeele van de beide andere zoude
genieten. De opvolgers van Margaretha, ver van
i de verpligtingen, die de Unie van Calinar hen
oplegde, getrouw nateleven, vestigden han ver-
b ijf in Denemarken, en beschouwden de beide
andere koningrijken als wingewesten. Deze min-
achting van de koningen voor het volk verwekte
dikwijls oproer ouder de Zweden, die eindelijk,
het juk, dat hen onderdrukte, afschudden, en
een' opperhoofd onder den titel van Administra-
teur benoemden, om hen te besturen.
Christiern II, zwager van Karei den Yijfden,
was op den troon van Denemarken in 1513 ge
klommen. Ten einde Zweden onder een reed;
gebroken juk terug te brengen, nam hijdenschijr
aan, als wilde hij de Unie van Calmar wedej
van kracht doen zijn, zonder echter al de voor
ij' waarden daarvan te veiwullen. Hij begon mei
ifi Trolle, aartsbisschop van üpsal, in zijne belan-
; gen overtehalen, door hem te beloven , dat hij hen
tot Administrateur zoude benoemen.
11. Vervolg*
Trolle nam de voorstellen Van Christiern greti
aan, sleepte de gèestelijkhèid in zijne belangei
mede, en smeedde eene zamenzwering ten vooi
deele van den koning. Van een' anderen kan
vereenigde de adel zich om de regten van de nf
tic te handhaven, en de Administrateur Stentui
^ riep eene vergadering van de aanzienlijkste van h(
koningrijk bijeen, om op middelen bedacht te zij
om de vorderingen van Christiern afteweren. Tro