Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 160 . )
zijner zonen. Ilij erkende in Herman een' ui
muntenden aanleg, en hij bestemde hem voor de
kerkelijken stand. Op zijn elfd^ jaar had lierma
reeds in het gi-ieksch en in het-latijn groote vo
deringen gemaakt, en zijn vadei-.had zorg gedr
gen , deszelfs ligchaam te versterken door eene
andere oefening van landbouw , hetgeen hij als ei
voornaam deel der opvoeding beschouwde.
In den ouderdom van veertien jaren, kwam 1
in de openbare scholen van Leiden, ging spoed
van de eene klasse in eene hoogere, cn ovei
behaalde hij de prijzen. Hjj was slechts vijfti
jaren toen de dood van zijnen vader hem zond
hulp liet.
Ofschoon de godgeleerdheid het voornaam (
derwerp zijner studiën was, had hij zich weg
sleept gevoeld naar eene andere wetenschap, w
ke vele menschen als nutteloos beschouwen, o
dat het vrij algemeen is, datgene niet te achte
dat men niet kent. Deze wetenschap is de me
kunst, in dewelke de jonge Boerhave eene onwe
staanbare bekooilijkheid vond. Gelukkig was
voor hem, na den dood zijns vaders, eene 1
vlugt, die hij niet had voorzien! Hij vond n
del om in Leiden te bestaan en zijne godgelee
studiën voorttezetten, door de wiskunde aan j
ge lieden, van aanzienlijke familiën, te onder
zen.
Van een' andören kant had hij over het
der geneeskunst nagedacht, en hij ondernam ,
voornaamste schrijvers in "dat vak te lezen, c
zonder de academische lessen bij te wonen;
ontleedkunde alleen maakte hierop eene uit
dering.
Wat dc godgeleerdheid aangaat, hij had al