Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 15U )
verlaten , oii , ofschoon men hem verzekerde , dat
de geleerden in de hoofdstad niet verontrust zou-
den worden , wilde hij niet Llijven Avonen in een
land, waar zijne geloofsgenooten vervolgd werden ,
en waar hij niet dan door eene bijzondere gunst
zijne vrijheid zoude genieten. Hij voorkwam de
gemelde heriK)eping en kwam in 1681 in zijn va-
derland terug.
In Holland teruggekeerd zijnde , bleef Huijgens
zijne geliefkoosde Avetenschappen aankweeken, en
dezelve met verscheidene werken verrijken. Hij
overleed in 1095 , en liet bij uitersten wil al zij-
ne papieren aan de bibliotheek van de universi-
teit van Leiden na.
He gedachte van den slinger te geliruiken om
den gang der imrwerken te regelen was wel eene
vei'nuftige vinding; maar, was die vinding ook
nuttig voor de maatschappij ? De mensclien , die
deze vraag doen , weten zeker niet, hoe belangrijk
het is den juisten tijd eener sterrekundige waai*-
neming te bepalen. Uit dc naauwkeurigheid der
waarnemingen volgt de volmaking der scheep-
vaart , w^clker belang algemeen bekend is. Dc
kennis dezer zaken zal altijd met eenen dikken
iluijer bedekt ■ blijven voor de jonge lieden, die
met koelheid studeren, en geen ander doel heb-
ben , dan het leven in vermakelijkheden door te
brengen.
7. HjER3U3r BOERIUVE.
t
Herman Boerhave Averd in 1668 te Voorhout,
)ij Leiden geboren , alwaar zijn vader predikant
?vas. Deze, belast met negen kinderen , en slechts
M'i) malig inkomen genietende , was de leermeester