Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 158 . )
ondcrgann, Cartt'sius bfuiiide zich eeiu^n iiicuwei
weg , cn ])rrigt dc wetenschap tot zulk eene hoog
te , dat slechts zeer weinige geleerden in Europi
zijn werk konden verstaan. Onder dat geringe
getal was van Schooten , die in Iluijgens eeneii
jongeling vond, Avelke in korten tijd , niet alleen dt
leerwijze van Cartesius grondig verstond, maar.
die er ook gevolgen van wist te trekken voor d<
volmaking der natuurkundige wetenschappen, Jli
heelt den slingtr op de regeling der uurwerker
toegepast; in de sterrekunde heeft liij den rins
van Saturnus en een der Satellieten van die pla
neet ontdekt; door berekening heeft hij de af
platting van de polen der aarde bewezen , en ee
ne machine uitgevonden om dezelve door proe
ven aan te toonen. lïet is hier de plaats niet ojr
van zijne menigvuldige werken over wis- en na
timrkunde te spreken, dewijl dc jeTigdige verta
Iers dezer opstellen zulks niet zouden kunnei
verstaan.
6. Vervolg,
In het jaar 1660, had Iluijgens een' zoodani
gen roem verworven , dat hij , onder aanzienlijk)
(ai voordeelige voorwaarden , verzocht werd om ziel
in Parijs neder te zetten en lid van dc academii
ïler wetenscha{>|)Gn te worden. Dit aanbod nan
ilij aan, en hij was gedurende vijftien jai'cn een vai
do voornaamste sieraden van dat geleerde genoot
schap. Doch in 1081 hoorde hij gedurig sprt
ken van vervolgingen , die men togen de ])rote.'
tan ten bereidde ; men sprak van het herro«
])en van het Edict van Nantcs. Hij verklaard
aan zijne vrienden zijn voornemen om 1'arijs I