Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 157 . )
goud, mijnheer, dat zal ik u dadehjk zeggen.
Mijnheer had dat goud in een oogenhlik gewon-
nen. Ik dacht, heer graaf, dat gij weer zoudt
spelen en het weer verliezen. — En daarom hebt
gij het gestolen? — Gestolen! heer graaf, God
beware mij ! Ik heb het naar Weenen gebragt ,
en hier is een bewijs door mijnheer uw' vader
geteekend.
5. Hüijcens.
Christiaan Huijgens werd te 's Gravenliage in
1629 geboren. Zijn vader, Constantijn Huijgens,
secretaris en raadsheer van de prinsen van Oran-
je , is niet alleen als dichter beroemd, maar hij
was ook ervaren in de wis- en natuurkunde , en
gaf aan zijnen zoon het eerste onderwijs in die
wetenschappen. He jonge Huijgens gaf reeds in
zijn dertiende jaar blijken van diepzinnigheid in
de oplossing van voorstellen. Later werd hij door
zijnen vader naar de universiteit van Leiden ge-
zonden om in de regten te studeren. Zonder die
studie te verwaarloozen, oefende hij zich te Lei-
den in de wiskunde , onder de leiding van van
Schooten , den uitlegger van Cartesius (*). Dit ver-
eischt eene kleine uitweiding.
De wiskundige wetenschappen hadden, gedu-
rende achttien eeuwen , langzame vorderingen ge-
maakt. Tan tijd tot tijd hadden bekwame man-
nen eenige ontdekkingen gedaan , die het gebied
der wetenschap hadden uitgebreid , zonder dezel-
ve eenige merkwaardige veranderingen te doen
De«cartes,