Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 155 . )
Li''essencü is lietgcue dc aatuur ccaor zaak iiit-
laaakt.
Men kent zelden het wezen der zaken; men
bcschomvt slechts den schijn.
LISTE, CAUIIE.
lAsie is ccnc opvolging van namen in eenc be-
paalde of willekeurige orde geschreven.
Dc bloemisten hebben gewoonlijk cenu lijst van
al de planten , die zij bezitten.
Cadrc is de rand van eenc schilderij, van ee-
nen spiegel, enz.
Iemand zeide van een' slecht mensch , die
,j prachtig gekleed was: Dc lijst heeft meer waarde
dan de schilderij.
De homonymen zijn in alle talen menigvuldig.
Met behulp van een woordenboek zal men dc
volgende volzinnen gemakkelijk vertalen.
Ti'Otsche menschen willen dc anderen op een'
j afstand houden ; maar de afstand van A tot i> is
dezelfde als die van B tot A.
Ilij heeft afstand van de helft zijner goederen
gedaan, ten behoeve zijner erfgenamen.
In 1840, heeft Willem I afstand gedaan van
de koninklijke waardigheid, ten behoeve van zij-
nen zoon.
Gelijk dc fortuin den glans van het glas heeft,
heeft zij ook deszelfs broosheide
In de warmere landen zyn de glazen aan de
^ vensters niet noodzakelijk.
Zoo gij do onafhankelijkheid bemint, maak geene
schulden.
Ilij» die ongelukkig is, heeft altijd regt o[* ons
_m_« .._s_s_a_«_■ >_1 1_1__■_~_~_