Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
( 14« )
tlei't eenige jaren , had het bestuur het drager
van wapenen streng verboden , en vooral bij groo
te vereenigingen van menschen. > Dit verbod vat
een onschuldig vermaak vermeerderde nog he
misnoegen, en een paar honderd Franschen, di
zich onder die menigte gemengd hadden , werde:
met afkeer aangezien.
^20. Vervolg.
Eene jonge bruid, die met haren aanstafuide
echtgenoot van die partij was, werd door eene
Eranschman op eene onbetamelijke wijze beleedigi
De jonge vrouw viel verschrikt in onmagt, D
w<^rd het oogenblik van eene verschrikkelijke on
plofllng. De echtgenoot rukte den Fransclnm
zijnen degen uit de hand en wierp hem dcft
voor zijne voeten neder. De tweehonderd Frai
sehen, die dat feest bij\Voonden , werden vC
moord, voor dat het berigt van het bloedbad
Palermo overkwam, liet volk in de stad ten
gekeerd zijnde, wierp zich zonder onderscheid c
al de Franschen, die men kon ontdekken, (
deed niemand genade. In weinige dagen ve
sjTix'idde zich den moord over het geheele eilan
In het midden van zull^ eeiic ijsseLjke wan(
de , wist echter het volk ^é deugd regt te do<
wedervaren. Willem de Foncelels, bevelhebb
van «ene kleine stad , had nooit de regtvaard:
heid , noch de mcnschelijkheid miskend, liet vc
zond liem on zijne geheele familie met eerbe^>
zingen aan tien overkant van de straat van M
sina terug.
Pedro van Arragon, die met zijne vloot bij
kusten van Afrika Ing, vernam de bevrijding v