Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 144 . )
welsprekendheid al de ongelukken aftesehilderen
die zij sedert den inval der Iransehen geledei
liadden. Ondertusschen vermaande hij tot vooi
zigtigheid , te kennen gevende , dat, in den tij»
voor de wraak bestemd, een magtige vorst te
hauner hulp zoude komen.
In dien tijd, maakte Karei groote toebereidsc
len om het oostersehe rijk te beoorlogen, well
verovering hem zeer ter harte ging. 'I'rocida bi
gaf zich naar Konstantinopel, en maakte de
griekschen keizer bekend met de geduchte wap
ning, die tegen hem bereid werd. Hem het g
vaar , dat hem dreigde , openbarende , bood hij hei
tevens aan , in de staten van zijnen vijand et
oproer te verwekken , dat hem langen tijd zouc
verhinderen aan vreemde oorlogen te denken.
18. Vervolg.
Procida vergenoegde zich niet met deze eers
verklaiing. Hij verzekerde den keizer nog, dati
koning van Arragon geheel bereid was om tegi
Karei van Anjou de wapenen optevatten. ]
eenige zaak, die hij vraagde , was geld om de o
gestane Sicilianen van wapenen te voorzien. ]
keizer stond hem eenen eersten onderstand a
geld toe, en beloofde hem meer voor het
v.olg. Procida begaf zich onmiddellij^k naar Ar
gon , waar het hem na vele moeijelijkheden geh
te, den koning een voor de Sicilianen guns
besluit te doen nemen ; maar zijne geldmiddel
waren voor groote wapeningen niet toereiker
Procida deed eene tweede reis naar Konstantii
pel, en bragt er vijfentwintigduizend oneen goi
van terug, die hij den koning ter hand stel
Pedro aarzelde niet meer; maar om zijn voor