Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
( 142 . )
over, tlle cr het koningrijk Nfipels bijvoegden. J
twisten der pausen met de keizers deden dezen la;
Ktcn het koningrijk der beide Sicilien verliezen , <
in 1202 haalde paus ürbanns iV , Karei van A
jou, broeder van den franschen koning, den In
ligen odewijk , over , om van dat koningrijk 1:
zit te nemen. Die heerschziichtige vorst aarzel«
niet om aan die uitnoodiging gehoor te geven. J
kwam met ctn hgtr in Italic ; hij bestreed cn
verwon Wanfrcd , den laatsten vorst van het zv
bische huis , terwijl Conradijn , de wettige erf^
naam van den ti-oon , die aan het hoofd van c
leger zijne regten wilde doen gelden , gevang
genomen , en te ISapels oj) een schavot onthoo
Averd. Deze en meer andere daden van wret
heid , stemden de natie van den begin af teg
Karei. Gedurende negentien jaren bezwaarde 1
het volk met belastingen , om zich de middelen
verschaffen om zijne heerschzucht te voldoen , ?
ne gunstelingen te verrijken , en zich aan zijn
smaak voor de vermaken tc kunnen overgev€
Het geduld zijner onderdanen was uitgeput; z(
dat er slechts een man noodig was , die aan 1
misnoegen eene rigting wist te geven, om ee
omwenteling te weeg te bi^engen.
16. F ervolg.
Zulk een man werd er gevonden. Een m
van een edelmoedig karakter, bezield door den h
tegen de dwingelandij en de vreemde overhe
sching, ondernam, om den overweldiger, die z
land onderdrukte , omver te werpen ; en het
lukte hem inderdaad om dezen grooten nationa
wraak voortebereiden en te volvoeren.
{lioyxyyi o( jxy van pkocida was heer