Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
den van den grooten raad , genaamd Lïoni, daar-
ivan ging venvittigen, en hem .eene lijst van ee-
nige der zamenzweerders in handen stelde.
14. Vervolg.
Lioni nam dadelijk de noodige maatregelen om
de voorgenomene uitvoering te verhinderen. Ilij
deed de zamenzweerders, wier namen hem be-
Peïttl waren, gevangen nemen. Zij werden op de
pijnbank gebragt, en maakten hunne niedepligti-
gen bekend. De vermoedens, die op Falieri
drukten, keerden in zekerheid. De groote raad
riep twintig edellieden van den eersten rang, om
aan de beraadslaging in eene zoo gewigtige zaak
deel te nemen. De doge, voor den raad gebragt,
werd ter dood veroordeeld. Hij werd op den
'ooten trap van het hertogelijk palei^ onthoofd,
op dezelfde plaats, -waar hij den eed van getrouw-
heid aan de republiek afgelegd had. Gedurende
ijne strafoefening bleven de deuren gesloten,
maar onmiddellijk daarna verscheen een lid van
den raad op het balkon, het bebloede zwaard in
üijne hand houdende: « het regt is aan eenen
poolen misdadiger uitgeoefend' zeide hij tot
iet volk. Terzelfder tijd werden de deuren van
iet paleis geopend, en de menigte, die er in
Irong, zag het hoofd van 3Iarino Falieri in zijn
)loed rollen.
15.
De SlCIlUANSClIE VESPER.
Het koningrijk Sicilië, door normandische hee-
en gesticht, ging naderhand onder dc heerschap-
jij der duitsche keizers van het zwabische huis