Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( HO )
nooit regt zoude verkrijgen. « Ben ik niet, g
« lijk gij, gehoond geworden''' zeide hij hen
« en is de gewaande straf van den schuldige
« niet eene nieuwe beleediging geweest Or
werpen van wi'aak volgden toen op regterlijke h
Schuldigingen. Die burger, genaamd Bertuecit
deed den doge de vooraaamste misnoegden ke
nen. De geheime bijeenkomsten van zamenzwec
ders hadden verscheidene achtereenvolgende iTac
ten onder de oogen van het hoofd der rejiubliel
en in zijn paleis plaats. Vijftien burgers verbo
den zich om met den doge het bestuur omveri
werpen.
13. Vervolg.
De zamenzweerders kwamen overeen, dat ied
hunner zich van veertig vrienden zoude verzel
ren, die hij gereed zoude houden, om, in d
nacht van den 15den April 1355, te handeh
Maar opdat hun geheim niet zoude uitlekken, ]
sloten zij , dat zij hunne medepligtigen zouden v
klaren , dat men hen wilde gebruiken om de j(
ge edellieden, die door hunne ongebondenhed
den haat des volks hadden gaande gemaakt, te
vervallen en te straffen. liet teeken om te ham
len moest zijn de alarmklok van het paleis \
Sint Markus , dien men zonder het bevel van d
doge niet mögt luiden. De zamenzweerders hi
den nog andere maatregelen genomen om den i
slag hunner onderneming te verzekeren.
Alle toebereidselen waren voltooid, en het
heim van derzelver uitvoering getrouwelijk bewaï
gebleven , toen een der medepligtigen, vermoed
de dat men een uitgebi-eider aanslag smeedde <
de straf van eenige jonge losbollen , een der